Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Zapra­sza­my wszyst­kich wiel­bi­cie­li gospe­lo­we­go śpie­wa­nia na prze­słu­cha­nie do chó­ru Feelin­Go­spel. Szcze­gól­nie poszu­ki­wa­ne są męskie głosy 🙂
Cze­ka­my na Was w ponie­dzia­łek 5 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 18:30 w kawia­ren­ce kościo­ła “Osto­ja” ul. Wró­blew­skie­go 26, Opole.
Do zoba­cze­nia!!

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Gospel Sto­ry to wie­czór wypeł­nio­ny muzy­ką w wyko­na­niu chó­ru Feelin­Go­spel połą­czo­ny z praw­dzi­wy­mi histo­ria­mi ludzi, któ­rzy doświad­czy­li mocy ewan­ge­lii w swo­im życiu.
Gospel to dobra nowi­na, któ­ra wyzwa­la w ludziach pasję i pozwa­la w peł­ni cie­szyć się życiem. Wyra­zem tego jest autor­ska twór­czość chó­rzy­stów, któ­rzy poprzez pie­śni prze­ka­zu­ją świa­dec­two Boże­go dzia­ła­nia w ich życiu. Jeże­li pra­gniesz od życia cze­goś wię­cej, zapra­sza­my na kon­cert i do wysłu­cha­nia histo­rii osób, któ­re odwa­ży­ły się się­gnąć po więcej.
Zapra­sza­my 6 czerw­ca 2015 (sobo­ta) o godz. 19:00 — Kościół Osto­ja, ul. Wró­blew­skie­go 26.
Noc Kultury 2015 baner miastagospel-story-2015-noc-kultury

FeelinGospel Koncert w Filharmonii w lutym 2015

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Zapra­sza­my na kon­cert gospel w FO. Człon­ko­wie zespo­łu poprzez muzy­kę wyra­ża­ją radość, jaka towa­rzy­szy ich chrze­ści­jań­skie­mu sty­lo­wi życia. Znacz­ną część reper­tu­aru sta­no­wią pie­śni autor­skie, pisa­ne pod wpły­wem oso­bi­stych przeżyć.

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Już w sobo­tę 6 wrze­śnia będzie­my uczest­ni­czyć w Pik­ni­ku Ostoi, któ­ry odbę­dzie się na boisku przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 10 (ul. Wró­blew­skie­go 7 w Opo­lu, godz. 12:00 do ok.18:00). Ser­decz­nie zapra­sza­my do odwie­dze­nia sto­iska chó­ru Feelin­Go­spel, gdzie będzie moż­na spo­tkać się z nami oso­bi­ście, zapo­znać z naszą ofer­tą, umó­wić się na prze­słu­cha­nie do chó­ru, a tak­że zaku­pić naszą pierw­szą płytę.

Opublikowany przez & w kategorii Newsy.

Roz­po­czy­na­my nabór do chó­ru Feelin­Go­spel! Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą z chó­rem: woka­li­stów, oso­by chęt­ne do obsłu­gi tech­nicz­nej oraz do opie­ki nad dziećmi.
Ogła­sza­my nabór do chó­ru, w szcze­gól­no­ści do gło­sów męskich (teno­ry), a tak­że do altów i sopra­nów. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt mailo­wy lub pod nume­rem tele­fo­nu 504 435 158, w celu uzgod­nie­nia ter­mi­nu przesłuchania.

Jeże­li chcesz nas lepiej poznać i umó­wić się na prze­słu­cha­nie oso­bi­ście — zapra­sza­my na Pik­nik Ostoi, któ­ry odbę­dzie się 6 wrze­śnia na boisku przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 10 (ul. Wró­blew­skie­go 7 w Opo­lu, w godz. od 12:00 do ok. 18:00). Spo­tkasz nas przy sto­isku “Chór Feelin­Go­spel”, gdzie chęt­nie odpo­wie­my na każ­de pytanie 🙂

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na KONCERT ŚWIĄTECZNY w naj­bliż­szą nie­dzie­lę 22 grud­nia 2013r. o godz. 17:00 w Koście­le Zie­lo­no­świąt­ko­wym “OSTOJA” przy uli­cy Wró­blew­skie­go 26 w Opolu.
Będzie­my mie­li moż­li­wość wysłu­cha­nia zna­nych i lubia­nych kolęd oraz pio­se­nek świą­tecz­nych w wyko­na­niu woka­li­stek i soli­stek chó­ru Feelin­Go­spel, zaśpie­wa­ją Gosia Musz­czyń­ska, Dama­ris Let­kie­wicz oraz Mar­ty­na Jamie­lu­cha. Towa­rzy­szyć im będzie zespół, kwar­tet smycz­ko­wy (ucznio­wie PSM II st im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w Opo­lu) oraz sek­cja dęta.
W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi stan­dar­do­we kolę­dy pol­skie, jak Cicha noc i Gdy się Chry­stus rodzi, pio­sen­ka z musi­ca­lu Metro pt. ‘Ucie­ka­li’ oraz zna­ne kolę­dy ame­ry­kań­skie w tłu­ma­cze­niu na język pol­ski, jak ‘O holy night’ oraz ‘Away in a man­ger’. A to wszyst­ko w nowych i świe­żych aranżacjach.
Wstęp wol­ny

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

3 listo­pa­da 2013 /niedziela/ o ogdz. 18:00 zapra­sza­my na kon­cert do Fil­har­mo­nii Opol­skiej w ramach XII Opo­le Gospel Festiwal.

Pod­czas kon­cer­tu wystąpią:

Mate.O Aku­stycz­ny Band
Opo­le Gospel Choir
Chór FeelinGospel

Wię­cej informacji:
http://​fil​har​mo​nia​.opo​le​.pl