Chór Feelin­Go­spel powstał w 2002 roku w Opo­lu z ini­cja­ty­wy śpie­wa­ków, któ­rych powo­ła­niem i pasją jest uwiel­bia­nie Boga poprzez śpiew.

Człon­ko­wie zespo­łu poprzez muzy­kę wyra­ża­ją radość, jaka towa­rzy­szy ich chrze­ści­jań­skie­mu sty­lo­wi życia. Znacz­ną część reper­tu­aru sta­no­wią pie­śni autor­skie, pisa­ne pod wpły­wem oso­bi­stych prze­żyć. Muzycz­ną inspi­ra­cję czer­pią z nur­tów: wor­ship, gospel i soul, pośród któ­rych nie zabra­kło domiesz­ki sło­wiań­skiej nuty. Chó­rzy­stów, dzia­ła­ją­cych pod muzycz­nym kie­row­nic­twem Agniesz­ki i Andrze­ja Wil­czyń­skich, wspie­ra zespół instru­men­tal­ny oraz soliści.

Feelin­Go­spel wystę­pu­je w kościo­łach, pla­ców­kach opie­kuń­czo-wycho­waw­czych i domach kul­tu­ry (m.in. w Krap­ko­wi­cach, Nie­mo­dli­nie, Zdzie­szo­wi­cach, Głub­czy­cach; kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny w Pań­stwo­wej Szko­le Muzycz­nej w Opo­lu, występ ple­ne­ro­wy pod­czas Opol­skich Dni Biblii). Od 2012 roku chór cyklicz­nie bie­rze udział w Opol­skiej Nocy Kul­tu­ry, orga­ni­zo­wa­nej przez Urząd Mia­sta Opo­la, przy­go­to­wu­jąc kon­cer­ty gospel (“Gospel Night”, “Gospel 2Night”, “Gospel 3Style”, „Gospel Story”).

W stycz­niu 2013 roku chór Feelin­Go­spel wystą­pił na sce­nie klu­bo­wej Fil­har­mo­nii Opol­skiej, nato­miast w listo­pa­dzie 2013 roku chór zapre­zen­to­wał swój reper­tu­ar w Sali kon­cer­to­wej Fil­har­mo­nii Opol­skiej w ramach XII Opo­le Gospel Festi­val. W lutym 2015 roku chór ponow­nie wystą­pił na Sali kon­cer­to­wej Fil­har­mo­nii Opolskiej.

W 2014 roku uka­za­ła się debiu­tanc­ka pły­ta chó­ru “Gospel 2Night Live”, na któ­rej zare­je­stro­wa­ny został kon­cert “Gospel 2Night” z 2013 roku. Pły­ta zawie­ra nagra­nie audio na CD i video na DVD.
We wrze­śniu 2015 roku zosta­ła wyda­na pierw­sza w Pol­sce skła­dan­ka muzy­ki gospel, pre­zen­tu­ją­ca twór­czość pol­skich chó­rów pt. „Gospel Cele­bra­tion. Wizy­tów­ka Muzy­ki Gospel w Pol­sce”. Na pły­cie znaj­du­je się autor­ska pio­sen­ka chó­ru FeelinGospel.

Gospel to rodzaj chrze­ści­jań­skiej muzy­ki, mają­cej swój rodo­wód w XIX-wiecz­nej kul­tu­rze czar­no­skó­rych miesz­kań­ców Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki. Muzy­ka gospel cha­rak­te­ry­zu­je się domi­na­cją woka­lu, tek­sty mają cha­rak­ter chrze­ści­jań­ski. Pocho­dzą­ca z języ­ka angiel­skie­go nazwa gospel ozna­cza Dobrą Nowi­nę (ewan­ge­lię) o zba­wie­niu w Jezu­sie Chrystusie.