Nabór do chóru

Opublikowany przez & w kategorii Newsy.

Roz­po­czy­na­my nabór do chó­ru Feelin­Go­spel! Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą z chó­rem: woka­li­stów, oso­by chęt­ne do obsłu­gi tech­nicz­nej oraz do opie­ki nad dzieć­mi. Ogła­sza­my nabór do chó­ru, w szcze­gól­no­ści do gło­sów męskich (teno­ry), a tak­że do altów i sopra­nów. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt mailo­wy lub pod nume­rem tele­fo­nu 504 435 158, w celu uzgod­nie­nia ter­mi­nu prze­słu­cha­nia. Jeże­li chcesz nas lepiej poznać… Read more »