Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na KONCERT ŚWIĄTECZNY w naj­bliż­szą nie­dzie­lę 22 grud­nia 2013r. o godz. 17:00 w Koście­le Zie­lo­no­świąt­ko­wym “OSTOJA” przy uli­cy Wró­blew­skie­go 26 w Opolu.
Będzie­my mie­li moż­li­wość wysłu­cha­nia zna­nych i lubia­nych kolęd oraz pio­se­nek świą­tecz­nych w wyko­na­niu woka­li­stek i soli­stek chó­ru Feelin­Go­spel, zaśpie­wa­ją Gosia Musz­czyń­ska, Dama­ris Let­kie­wicz oraz Mar­ty­na Jamie­lu­cha. Towa­rzy­szyć im będzie zespół, kwar­tet smycz­ko­wy (ucznio­wie PSM II st im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w Opo­lu) oraz sek­cja dęta.
W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi stan­dar­do­we kolę­dy pol­skie, jak Cicha noc i Gdy się Chry­stus rodzi, pio­sen­ka z musi­ca­lu Metro pt. ‘Ucie­ka­li’ oraz zna­ne kolę­dy ame­ry­kań­skie w tłu­ma­cze­niu na język pol­ski, jak ‘O holy night’ oraz ‘Away in a man­ger’. A to wszyst­ko w nowych i świe­żych aranżacjach.
Wstęp wol­ny

Comments are closed.