FeelinGospel w PSM

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

17 wrze­śnia 2011r. w Pań­stwo­wej Szko­le Muzycz­nej I i II st. w Opo­lu odbył się kon­cert charytatywny.

Kon­cert połą­czo­ny z aukcją cha­ry­ta­tyw­ną zor­ga­ni­zo­wa­ło Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Auty­zmu “Uczy­my się żyć razem”. Pod­czas kon­cer­tu wystą­pił chór FeelinGospel.

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

W dniach 19–20 czerw­ca 2010r. w Opo­lu odby­ła się dru­ga edy­cja Opol­skich Dni Biblii zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Kościół Ostoja.

W cza­sie tego week­en­du na uli­cy Kra­kow­skiej w Opo­lu na głos zosta­ło prze­czy­ta­ne całe Pismo Świę­te Nowe­go Testa­men­tu oraz roz­da­wa­ne były bez­płat­ne egzem­pla­rze Biblii. Na zakoń­cze­nie pierw­sze­go dnia, w sobo­tę, na sce­nie ple­ne­ro­wej przy ul. Kra­kow­skiej wystą­pił chór FeelinGospel.

W następ­nym roku pod­czas III Opol­skich Dni Biblii zosta­ła prze­czy­ta­na Księ­ga Psal­mów, a 5 czerw­ca 2011r. chór Feelin­Go­spel ponow­nie wystą­pił na sce­nie ple­ne­ro­wej w cen­trum miasta.