Nabór do chóru

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Zapra­sza­my wszyst­kich wiel­bi­cie­li gospe­lo­we­go śpie­wa­nia na prze­słu­cha­nie do chó­ru Feelin­Go­spel. Szcze­gól­nie poszu­ki­wa­ne są męskie gło­sy 🙂 Cze­ka­my na Was w ponie­dzia­łek 5 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 18:30 w kawia­ren­ce kościo­ła “Osto­ja” ul. Wró­blew­skie­go 26, Opo­le. Do zobaczenia!!

Noc Kultury 2015 — Gospel Story

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Gospel Sto­ry to wie­czór wypeł­nio­ny muzy­ką w wyko­na­niu chó­ru Feelin­Go­spel połą­czo­ny z praw­dzi­wy­mi histo­ria­mi ludzi, któ­rzy doświad­czy­li mocy ewan­ge­lii w swo­im życiu. Gospel to dobra nowi­na, któ­ra wyzwa­la w ludziach pasję i pozwa­la w peł­ni cie­szyć się życiem. Wyra­zem tego jest autor­ska twór­czość chó­rzy­stów, któ­rzy poprzez pie­śni prze­ka­zu­ją świa­dec­two Boże­go dzia­ła­nia w ich życiu. Jeże­li pra­gniesz od życia cze­goś wię­cej, zapra­sza­my na kon­cert… Read more »

Koncert Gospel w Filharmonii Opolskiej

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

FeelinGospel Koncert w Filharmonii w lutym 2015

Zapra­sza­my na kon­cert gospel w FO. Człon­ko­wie zespo­łu poprzez muzy­kę wyra­ża­ją radość, jaka towa­rzy­szy ich chrze­ści­jań­skie­mu sty­lo­wi życia. Znacz­ną część reper­tu­aru sta­no­wią pie­śni autor­skie, pisa­ne pod wpły­wem oso­bi­stych przeżyć.

Piknik Ostoi

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Już w sobo­tę 6 wrze­śnia będzie­my uczest­ni­czyć w Pik­ni­ku Ostoi, któ­ry odbę­dzie się na boisku przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 10 (ul. Wró­blew­skie­go 7 w Opo­lu, godz. 12:00 do ok.18:00). Ser­decz­nie zapra­sza­my do odwie­dze­nia sto­iska chó­ru Feelin­Go­spel, gdzie będzie moż­na spo­tkać się z nami oso­bi­ście, zapo­znać z naszą ofer­tą, umó­wić się na prze­słu­cha­nie do chó­ru, a tak­że zaku­pić naszą pierw­szą płytę.

Nabór do chóru

Opublikowany przez & w kategorii Newsy.

Roz­po­czy­na­my nabór do chó­ru Feelin­Go­spel! Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą z chó­rem: woka­li­stów, oso­by chęt­ne do obsłu­gi tech­nicz­nej oraz do opie­ki nad dzieć­mi. Ogła­sza­my nabór do chó­ru, w szcze­gól­no­ści do gło­sów męskich (teno­ry), a tak­że do altów i sopra­nów. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt mailo­wy lub pod nume­rem tele­fo­nu 504 435 158, w celu uzgod­nie­nia ter­mi­nu prze­słu­cha­nia. Jeże­li chcesz nas lepiej poznać… Read more »

Gospel Night 3Style — Noc Kultury 2014

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Już po raz trze­ci muzy­ka gospel, któ­ra pod­biła ser­ca milio­nów ludzi na całym świe­cie, zabrzmi w Noc Kul­tury w Opo­lu. Pocho­dząca z języ­ka angiel­skiego nazwa „gospel” ozna­cza dobrą nowi­nę (ewan­ge­lię) o zba­wie­niu w Jezu­sie Chrystusie.

Przesłuchania do chóru

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Prze­słu­cha­nia do chó­ru w ponie­dzia­łek 9 wrze­śnia 2013r. o godz. 18:00!! Zapra­sza­my wszyst­kie oso­by, któ­re mają dobry głos i pra­gną wokal­nie zasi­lić chór Feelin­Go­spel, by wspól­nie z nami wiel­bić Boga. Poszu­ku­je­my tak­że osób chęt­nych do współ­pra­cy przy tech­nicz­nej obsłu­dze kon­cer­tów — pro­si­my o kon­takt mailowy.

Krapkowice — 9 czerwca 2013

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Zapra­sza­my na Kon­cert Gospel w wyko­na­niu chó­ru Feelin­Go­spel oraz zapro­szo­nych gości z USA: Sam­my Paw­lak, Lisa & Richie Comp­ton, Erik Win­ger oraz Han­nah Paw­lak. Kon­cert odbę­dzie się 9 czerw­ca 2013 /niedziela/ o godz. 18:00 w Krap­ko­wic­kim Domu Kul­tu­ry. Będzie rado­śnie i gospe­lo­wo! Ser­de­cze­nie zapraszamy!