Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Prze­słu­cha­nia do chó­ru w ponie­dzia­łek 9 wrze­śnia 2013r. o godz. 18:00!!
Zapra­sza­my wszyst­kie oso­by, któ­re mają dobry głos i pra­gną wokal­nie zasi­lić chór Feelin­Go­spel, by wspól­nie z nami wiel­bić Boga.
Poszu­ku­je­my tak­że osób chęt­nych do współ­pra­cy przy tech­nicz­nej obsłu­dze kon­cer­tów — pro­si­my o kon­takt mailowy.

koncert gospel2Night

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

8 czerw­ca 2013 r. /sobota/ zapra­sza­my na kon­cert “Gospel 2Night”, któ­ry odbę­dzie się w Koście­le OSTOJA w ramach Nocy Kul­tu­ry 2013 orga­ni­zo­wa­nej przez Urząd Mia­sta Opola.

www​.feelin​go​spel​.pl/​g​o​s​p​e​l​-​2​n​i​ght
www​.noc​kul​tu​ry​.opo​le​.pl

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Zapra­sza­my na Kon­cert Gospel w wyko­na­niu chó­ru Feelin­Go­spel oraz zapro­szo­nych gości z USA: Sam­my Paw­lak, Lisa & Richie Comp­ton, Erik Win­ger oraz Han­nah Pawlak.

Kon­cert odbę­dzie się 9 czerw­ca 2013 /niedziela/ o godz. 18:00 w Krap­ko­wic­kim Domu Kultury.

Będzie rado­śnie i gospelowo!

Ser­de­cze­nie zapraszamy!

 

Spotkanie Sammy

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

4 czerw­ca 2013 r. /wtorek/ zapra­sza­my na spo­tka­nie z Sam­my Paw­la­kiem, któ­re odbę­dzie się w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej w Opolu.

Sam­my Paw­lak – ame­ry­kań­ski woka­li­sta i per­for­mer, opo­wie o swo­jej pra­cy w Walt Disney World, swo­im życiu i karie­rze arty­stycz­nej. Udzie­li prak­tycz­nych porad na temat auto­pre­zen­ta­cji przy­dat­nych w waż­nych chwi­lach nasze­go życia, bez wzglę­du na to, czy doty­czą one castin­gu czy roz­mo­wy o pra­cę. Pod­czas spo­tka­nia będzie­my mie­li rów­nież oka­zję poznać kuli­sy pra­cy juro­rów na castin­gach oraz dowie­dzieć się jakie są róż­ni­ce mię­dzy ama­to­rem a pro­fe­sjo­na­li­stą oraz jakie zale­ty posia­da każ­da z tych ról.

Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na j. polski.

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

W pią­tek, 7 grud­nia 2012r. w Krap­ko­wic­kim Domu Kul­tu­ry odbył się kon­cert chó­ru FeelinGospel.

W chó­rze śpie­wa­ją zarów­no pro­fe­sjo­na­li­ści, jak i ama­to­rzy, ludzie wyko­nu­ją­cy róż­ne zawo­dy i zróż­ni­co­wa­ni wie­ko­wo, ale łączy ich radość śpiewania.
Muzy­kę czuć całym sobą — to mot­to było widać i sły­chać w KDK. Ener­gicz­na nuta i ekpre­sja jaka towa­rzy­szy­ła kon­cer­to­wi udzie­li­ła się publiczności.”

Tygo­dnik Krapkowicki

8 grud­nia 2012 r. ze sce­ny nie­mo­dliń­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry popły­nę­ła muzy­ka gospel za spra­wą chó­ru z Opo­la. Feelin­Go­spel jest chó­rem, któ­ry dzia­ła w ramach Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go „Osto­ja” w Opo­lu, ale w swym cha­rak­te­rze jest chó­rem otwar­tym i ponad wyzna­nio­wym. Feelin­Go­spel to chór ama­tor­ski, cho­ciaż są wśród nich wykształ­ce­ni muzy­cy i pro­wa­dzo­ny jest przez pro­fe­sjo­nal­nych dyry­gen­tów – Agniesz­kę i Andrze­ja Wil­czyń­skich. Chór sku­pia ludzi oboj­ga płci, w róż­nym wie­ku, roż­nych zawo­dów, w róż­nych miej­scach swe­go życia, ale to, co ich łączy, to miłość do wza­jem­ne­go śpie­wa­nia, wza­jem­ne rela­cje i miłość do Boga. Nazwa Feelin­Go­spel powsta­ła z połą­cze­nia dwóch angiel­skich słów: feeling – czuć, doty­kać, odczu­wać oraz gospel, czy­li ewan­ge­lia. Te dwa sło­wa to praw­da o nich, ale tak­że zachę­ta dla każ­de­go, kto ich słucha.
— Zazwy­czaj życzy­my Pań­stwu miłej zaba­wy, na kon­cer­tach tak się życzy. My nato­miast życzy­my dzi­siaj, aby­ście Pań­stwo feelin­go­spel, aby­ście odczu­wa­li tę ewan­ge­lię z każ­da pie­śnią – powie­dział ze sce­ny czło­nek chó­ru, zapo­wia­da­ją­cy występ zespołu.”

Ośro­dek Kul­tu­ry w Niemodlinie

10 lat FeelinGospel

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

23 wrze­śnia 2012 r. odbył się jubi­le­uszo­wy kon­cert 10-lecia chó­ru, któ­ry był dosko­na­łą oka­zją, by zapro­sić wszyst­kich chó­rzy­stów, któ­rzy kie­dy­kol­wiek śpie­wa­li w chó­rze oraz połą­czyć siły na scenie.

Janowice Wlk. 2012

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

W dniach 14 — 16 wrze­śnia 2012r. w Jano­wi­cach Wiel­kich odby­ły się warsz­ta­ty wokal­ne chó­ru Feelin­Go­spel, któ­re były dosko­na­łą oka­zją do “roz­ru­sza­nia” strun gło­so­wych po waka­cyj­nej przerwie.

Gościem spe­cjal­nym była Kami­la Pałasz — woka­li­sta zespo­łu TGD (Trze­cia Godzi­na Dnia), któ­ra popro­wa­dzi­ła indy­wi­du­al­ną emi­sję gło­su z chórzystami.

Warsz­ta­ty zakoń­czy­ły się kon­cer­tem, nową por­cją utwo­rów oraz wokal­ny­mi odkry­cia­mi samych chórzystów… 🙂

Piknik

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

9 wrze­śnia 2012r. na boisku szkol­nym PSP nr 10 w Opo­lu odbył się pik­nik rodzin­ny Kościo­ła Ostoja.

Oprócz wie­lu atrak­cji takich jak wystę­py clau­nów, gier i zabaw dla dzie­ci, kieł­ba­sek z gril­la oraz ciast, odbył się kon­cert chó­ru Feelin­Go­spel. W ten spo­sób roz­po­czę­li­śmu kolej­ny sezon kon­cer­to­wy chó­ru po waka­cyj­nej przerwie.

Gospel Night 1 czerwca 2012

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Pod­czas III edy­cji Nocy Kul­tu­ry orga­ni­zo­wa­nej przez Urząd Mia­sta Opo­la, w Koście­le „Osto­ja” w Opo­lu 1 czerw­ca 2012r. odbył się kon­cert Gospel Night.

Pod­czas kon­cer­tu wystą­pił zespół wokal­no – instru­men­tal­ny skła­da­ją­cy się z uczniów Pry­wat­nej Szko­ły Muzy­ki Roz­ryw­ko­wej w Nysie, Chór Feelin­Go­spel oraz gwiaz­da wie­czo­ru – Sam­my Paw­lak, ame­ry­kań­ski woka­li­sta współ­pra­cu­ją­cy z Walt Disney World, Uni­ver­sal Stu­dio oraz coach „Ame­ri­ca Idol Experience”.

Oprócz wspa­nia­łej muzy­ki gospel, pod­czas kon­cer­tu moż­na było rów­nież wysłu­chać pre­lek­cji na temat histo­rii tej muzy­ki oraz obej­rzeć wysta­wę zwią­za­ną z muzy­ką gospel.