Koncert Gospel w Filharmonii Opolskiej

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

FeelinGospel Koncert w Filharmonii w lutym 2015

Zapra­sza­my na kon­cert gospel w FO. Człon­ko­wie zespo­łu poprzez muzy­kę wyra­ża­ją radość, jaka towa­rzy­szy ich chrze­ści­jań­skie­mu sty­lo­wi życia. Znacz­ną część reper­tu­aru sta­no­wią pie­śni autor­skie, pisa­ne pod wpły­wem oso­bi­stych przeżyć.