Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Już po raz trze­ci muzy­ka gospel, któ­ra pod­biła ser­ca milio­nów ludzi na całym świe­cie, zabrzmi pod­czas Nocy Kul­tury w Opo­lu. Pocho­dząca z języ­ka angiel­skiego nazwa „gospel” ozna­cza dobrą nowi­nę (ewan­ge­lię) o zba­wie­niu w Jezu­sie Chrystusie.

W tym roku zapra­szamy Pań­stwa na kon­cert „Gospel 3Style”, czy­li gospe­lowy fre­estyle, pod­czas któ­rego wysłu­chamy utwo­rów gospel w wyko­na­niu opol­skiego chó­ru Feelin­Go­spel. Gościem spe­cjal­nym kon­certu będzie Kolah, czy­li Miro­sław Kol­czyk – zna­ny raper i freestyle’owiec, któ­ry two­rzy chrze­ści­jań­ski rap, a tak­że zaj­muje się pro­fi­lak­tyką uza­leż­nień wśród mło­dzieży. Jest pro­fe­sjo­nal­nym muzy­kiem z kil­ku­na­sto­let­nim doświad­cze­niem oraz czło­nkiem róż­nych zespołów.

Comments are closed.