Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Zapra­sza­my wszyst­kich wiel­bi­cie­li gospe­lo­we­go śpie­wa­nia na prze­słu­cha­nie do chó­ru Feelin­Go­spel. Szcze­gól­nie poszu­ki­wa­ne są męskie głosy 🙂
Cze­ka­my na Was w ponie­dzia­łek 5 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 18:30 w kawia­ren­ce kościo­ła “Osto­ja” ul. Wró­blew­skie­go 26, Opole.
Do zoba­cze­nia!!

Comments are closed.