Nabór do chóru

Z przyjemnością ogłaszamy, że przesłuchanie do chóru odbędzie się we wtorek 16 września od godziny 18:30 w kościele Ostoja w Opolu, ul. Wróblewskiego 26.

Zapraszamy serdecznie!

Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych współ­pracą z chó­rem: woka­li­stów, osoby chętne do obsługi tech­nicz­nej oraz do opieki nad dziećmi.

Osoby zain­te­re­so­wane pro­simy o kon­takt mailowy lub pod nume­rem tele­fonu 504 435 158.