Nabór do chóru

Z przy­jem­no­ścią ogła­sza­my, że prze­słu­cha­nie do chó­ru odbę­dzie się we wto­rek 16 wrze­śnia od godzi­ny 18:30 w koście­le Osto­ja w Opo­lu, ul. Wró­blew­skie­go 26.

Zapra­sza­my serdecznie!

Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych współ­pracą z chó­rem: woka­li­stów, oso­by chęt­ne do obsłu­gi tech­nicz­nej oraz do opie­ki nad dziećmi.

Oso­by zain­te­re­so­wane pro­simy o kon­takt mailo­wy lub pod nume­rem tele­fonu 504 435 158.