FeelinGospel Koncert w Filharmonii w lutym 2015

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

W stycz­niu 2013r. chór Feelin­Go­spel wystą­pił na sce­nie klu­bo­wej Fil­har­mo­nii Opol­skiej, nato­miast w listo­pa­dzie 2013r. chór zapre­zen­to­wał swój reper­tu­ar w Sali kon­cer­to­wej Fil­har­mo­nii Opol­skiej w ramach XII Opo­le Gospel Festival.

W 2014r. uka­zał się pierw­sza pły­ta chó­ru — dwu­pły­to­we wydaw­nic­two CDDVD z kon­cer­tu live “Gospel 2Night” z gościn­nym udzia­łem ame­ry­kań­skie­go woka­li­sty Sam­my Pawlaka.

Gospel to rodzaj chrze­ści­jań­skiej muzy­ki, mają­cej swój rodo­wód w XIX-wiecz­nej kul­tu­rze czar­no­skó­rych miesz­kań­ców Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki. Muzy­ka gospel cha­rak­te­ry­zu­je się domi­na­cją woka­lu, tek­sty mają cha­rak­ter chrze­ści­jań­ski. Pocho­dzą­ca z języ­ka angiel­skie­go nazwa gospel ozna­cza Dobrą Nowi­nę (ewan­ge­lię) o zba­wie­niu w Jezu­sie Chrystusie.

 

Comments are closed.