Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

W ramach “Tygo­dnia pozy­tyw­nych ini­cja­tyw” orga­ni­zo­wa­ne­go przez stu­denc­ką misję Ram­pa, 8 kwiet­nia 2014r. Chór Feelin­Go­spel wystą­pił w Stu­denc­kim Cen­trum Kultury.

Comments are closed.