Gospel Night 3Style — Noc Kultury 2014

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Już po raz trze­ci muzy­ka gospel, któ­ra pod­biła ser­ca milio­nów ludzi na całym świe­cie, zabrzmi w Noc Kul­tury w Opo­lu. Pocho­dząca z języ­ka angiel­skiego nazwa „gospel” ozna­cza dobrą nowi­nę (ewan­ge­lię) o zba­wie­niu w Jezu­sie Chrystusie.

Koncert muzyki Gospel w Filharmonii Opolskiej

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

FeelinGospel w Filharmonii Opolskiej

Muzy­ka gospel w Fil­har­mo­nii Opol­skiej roz­brzmia­ła 21 stycz­nia 2013 roku.

Chór Feelin­Go­spel wystą­pił w Klu­bie Muzycz­nym Fil­har­mo­nii Opol­skiej przed licz­nie zgro­ma­dzo­ną publicz­no­ścią (łącz­nie na kon­cert przy­by­ło oko­ło 200 osób).