Opublikowany przez & w kategorii Newsy.

Roz­po­czy­na­my nabór do chó­ru Feelin­Go­spel! Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą z chó­rem: woka­li­stów, oso­by chęt­ne do obsłu­gi tech­nicz­nej oraz do opie­ki nad dziećmi.
Ogła­sza­my nabór do chó­ru, w szcze­gól­no­ści do gło­sów męskich (teno­ry), a tak­że do altów i sopra­nów. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt mailo­wy lub pod nume­rem tele­fo­nu 504 435 158, w celu uzgod­nie­nia ter­mi­nu przesłuchania.

Jeże­li chcesz nas lepiej poznać i umó­wić się na prze­słu­cha­nie oso­bi­ście — zapra­sza­my na Pik­nik Ostoi, któ­ry odbę­dzie się 6 wrze­śnia na boisku przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 10 (ul. Wró­blew­skie­go 7 w Opo­lu, w godz. od 12:00 do ok. 18:00). Spo­tkasz nas przy sto­isku “Chór Feelin­Go­spel”, gdzie chęt­nie odpo­wie­my na każ­de pytanie 🙂

Comments are closed.