Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Gospel Sto­ry to wie­czór wypeł­nio­ny muzy­ką w wyko­na­niu chó­ru Feelin­Go­spel połą­czo­ny z praw­dzi­wy­mi histo­ria­mi ludzi, któ­rzy doświad­czy­li mocy ewan­ge­lii w swo­im życiu.
Gospel to dobra nowi­na, któ­ra wyzwa­la w ludziach pasję i pozwa­la w peł­ni cie­szyć się życiem. Wyra­zem tego jest autor­ska twór­czość chó­rzy­stów, któ­rzy poprzez pie­śni prze­ka­zu­ją świa­dec­two Boże­go dzia­ła­nia w ich życiu. Jeże­li pra­gniesz od życia cze­goś wię­cej, zapra­sza­my na kon­cert i do wysłu­cha­nia histo­rii osób, któ­re odwa­ży­ły się się­gnąć po więcej.
Zapra­sza­my 6 czerw­ca 2015 (sobo­ta) o godz. 19:00 — Kościół Osto­ja, ul. Wró­blew­skie­go 26.
Noc Kultury 2015 baner miastagospel-story-2015-noc-kultury

Comments are closed.