Nabór do chóru

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Zapra­sza­my wszyst­kich wiel­bi­cie­li gospe­lo­we­go śpie­wa­nia na prze­słu­cha­nie do chó­ru Feelin­Go­spel. Szcze­gól­nie poszu­ki­wa­ne są męskie gło­sy 🙂 Cze­ka­my na Was w ponie­dzia­łek 5 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 18:30 w kawia­ren­ce kościo­ła “Osto­ja” ul. Wró­blew­skie­go 26, Opo­le. Do zobaczenia!!

Noc Kultury 2015 — Gospel Story

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Gospel Sto­ry to wie­czór wypeł­nio­ny muzy­ką w wyko­na­niu chó­ru Feelin­Go­spel połą­czo­ny z praw­dzi­wy­mi histo­ria­mi ludzi, któ­rzy doświad­czy­li mocy ewan­ge­lii w swo­im życiu. Gospel to dobra nowi­na, któ­ra wyzwa­la w ludziach pasję i pozwa­la w peł­ni cie­szyć się życiem. Wyra­zem tego jest autor­ska twór­czość chó­rzy­stów, któ­rzy poprzez pie­śni prze­ka­zu­ją świa­dec­two Boże­go dzia­ła­nia w ich życiu. Jeże­li pra­gniesz od życia cze­goś wię­cej, zapra­sza­my na kon­cert… Read more »

Koncert Gospel w Filharmonii Opolskiej

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

FeelinGospel Koncert w Filharmonii w lutym 2015

Zapra­sza­my na kon­cert gospel w FO. Człon­ko­wie zespo­łu poprzez muzy­kę wyra­ża­ją radość, jaka towa­rzy­szy ich chrze­ści­jań­skie­mu sty­lo­wi życia. Znacz­ną część reper­tu­aru sta­no­wią pie­śni autor­skie, pisa­ne pod wpły­wem oso­bi­stych przeżyć.

Piknik Ostoi

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Już w sobo­tę 6 wrze­śnia będzie­my uczest­ni­czyć w Pik­ni­ku Ostoi, któ­ry odbę­dzie się na boisku przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 10 (ul. Wró­blew­skie­go 7 w Opo­lu, godz. 12:00 do ok.18:00). Ser­decz­nie zapra­sza­my do odwie­dze­nia sto­iska chó­ru Feelin­Go­spel, gdzie będzie moż­na spo­tkać się z nami oso­bi­ście, zapo­znać z naszą ofer­tą, umó­wić się na prze­słu­cha­nie do chó­ru, a tak­że zaku­pić naszą pierw­szą płytę.

Gospel Night 3Style — Noc Kultury 2014

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Już po raz trze­ci muzy­ka gospel, któ­ra pod­biła ser­ca milio­nów ludzi na całym świe­cie, zabrzmi w Noc Kul­tury w Opo­lu. Pocho­dząca z języ­ka angiel­skiego nazwa „gospel” ozna­cza dobrą nowi­nę (ewan­ge­lię) o zba­wie­niu w Jezu­sie Chrystusie.

Koncert Świąteczny

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na KONCERT ŚWIĄTECZNY w naj­bliż­szą nie­dzie­lę 22 grud­nia 2013r. o godz. 17:00 w Koście­le Zie­lo­no­świąt­ko­wym “OSTOJA” przy uli­cy Wró­blew­skie­go 26 w Opo­lu. Będzie­my mie­li moż­li­wość wysłu­cha­nia zna­nych i lubia­nych kolęd oraz pio­se­nek świą­tecz­nych w wyko­na­niu woka­li­stek i soli­stek chó­ru Feelin­Go­spel, zaśpie­wa­ją Gosia Musz­czyń­ska, Dama­ris Let­kie­wicz oraz Mar­ty­na Jamie­lu­cha. Towa­rzy­szyć im będzie zespół, kwar­tet smycz­ko­wy (ucznio­wie PSM II st im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w Opo­lu) oraz… Read more »

XII Opole Gospel Festival

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

3 listo­pa­da 2013 /niedziela/ o ogdz. 18:00 zapra­sza­my na kon­cert do Fil­har­mo­nii Opol­skiej w ramach XII Opo­le Gospel Festiwal.

Pod­czas kon­cer­tu wystąpią:

Mate.O Aku­stycz­ny Band
Opo­le Gospel Choir
Chór FeelinGospel

Wię­cej informacji:
http://​fil​har​mo​nia​.opo​le​.pl

Przesłuchania do chóru

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Prze­słu­cha­nia do chó­ru w ponie­dzia­łek 9 wrze­śnia 2013r. o godz. 18:00!! Zapra­sza­my wszyst­kie oso­by, któ­re mają dobry głos i pra­gną wokal­nie zasi­lić chór Feelin­Go­spel, by wspól­nie z nami wiel­bić Boga. Poszu­ku­je­my tak­że osób chęt­nych do współ­pra­cy przy tech­nicz­nej obsłu­dze kon­cer­tów — pro­si­my o kon­takt mailowy.

Noc Kultury 2013 — koncert Gospel 2Night

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

koncert gospel2Night

8 czerw­ca 2013 r. /sobota/ zapra­sza­my na kon­cert “Gospel 2Night”, któ­ry odbę­dzie się w Koście­le OSTOJA w ramach Nocy Kul­tu­ry 2013 orga­ni­zo­wa­nej przez Urząd Mia­sta Opola.

www​.feelin​go​spel​.pl/​g​o​s​p​e​l​-​2​n​i​ght
www​.noc​kul​tu​ry​.opo​le​.pl