Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Już w sobo­tę 6 wrze­śnia będzie­my uczest­ni­czyć w Pik­ni­ku Ostoi, któ­ry odbę­dzie się na boisku przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 10 (ul. Wró­blew­skie­go 7 w Opo­lu, godz. 12:00 do ok.18:00). Ser­decz­nie zapra­sza­my do odwie­dze­nia sto­iska chó­ru Feelin­Go­spel, gdzie będzie moż­na spo­tkać się z nami oso­bi­ście, zapo­znać z naszą ofer­tą, umó­wić się na prze­słu­cha­nie do chó­ru, a tak­że zaku­pić naszą pierw­szą płytę.

Comments are closed.