feelingospel-members

Kon­cert “Gospel 3Style” w ramach Nocy Kul­tury 2014

31 maja 2014 /sobota/ godz. 20:00

Kościół OSTOJA /ul. Wró­blew­skiego 26, Opole/, Wstęp bezpłatny

Orga­ni­za­to­rem Nocy Kul­tury 2014 jest Mia­sto Opole.

http://​noc​kul​tu​ry​.opo​le​.pl/wyda­rze­nia­/30-kosciol-osto­ja-koncert/

Już po raz trze­ci muzy­ka gospel, któ­ra pod­bi­ła ser­ca milio­nów ludzi na całym świe­cie, zabrzmi pod­czas Nocy Kul­tu­ry. Pocho­dzą­ca z języ­ka angiel­skie­go nazwa „gospel” ozna­cza dobrą nowi­nę (ewan­ge­lię) o zba­wie­niu w Jezu­sie Chrystusie.

 

Ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie kon­cer­ta­mi w poprzed­nich edy­cjach – Gospel Night oraz Gospel 2Night, spra­wi­ły, że gro­no miło­śni­ków gospel w Opo­lu z roku na rok sta­le się powiększa. 

 

kolah-mirolaw-kolczykW tym roku zapra­sza­my Pań­stwa na kon­cert „Gospel 3Style”, czy­li gospe­lo­wy fre­esty­le, pod­czas któ­re­go wysłu­cha­my utwo­rów gospel w wyko­na­niu opol­skie­go chó­ru Feelin­Go­spel, któ­ry powstał ponad 10 lat temu z ini­cja­ty­wy woka­li­stów, któ­rych pasją jest uwiel­bia­nie Boga poprzez śpiew. Znacz­ną część reper­tu­aru chó­ru sta­no­wią pie­śni autor­skie pisa­ne pod wpły­wem oso­bi­stych prze­żyć, a muzycz­ną inspi­ra­cję czer­pią z nur­tów wor­ship, gospel i soul, pośród któ­rych nie zabra­kło domiesz­ki sło­wiań­skiej nuty. Chó­rzy­stów, dzia­ła­ją­cych pod muzycz­nym kie­row­nic­twem Agniesz­ki i Andrze­ja Wil­czyń­skich, wspie­ra zespół instru­men­tal­ny oraz soliści.

 

Gościem spe­cjal­nym kon­cer­tu będzie Kolah, czy­li Miro­sław Kol­czyk – zna­ny raper i freestyle’owiec, któ­ry two­rzy chrze­ści­jań­ski rap, a tak­że zaj­mu­je się pro­fi­lak­ty­ką uza­leż­nień wśród mło­dzie­ży. Jest pro­fe­sjo­nal­nym muzy­kiem z kil­ku­na­sto­let­nim doświad­cze­niem, wyda­je pły­ty, zarów­no jako soli­sta — Kolah, czy też jako czło­nek róż­nych zespo­łów, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je m.in. Roy­al Rap, TGD (Trze­cia Godzi­na Dnia), Kawa. Nagry­wał rów­nież z taki­mi gru­pa­mi jak Elo­him, Gru­pa Moje­go Bra­ta, Gospel Rain, Beł­cha­tów Gospel Sin­gers, oraz Damy Radę.