Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Prze­słu­cha­nia do chó­ru w ponie­dzia­łek 9 wrze­śnia 2013r. o godz. 18:00!!
Zapra­sza­my wszyst­kie oso­by, któ­re mają dobry głos i pra­gną wokal­nie zasi­lić chór Feelin­Go­spel, by wspól­nie z nami wiel­bić Boga.
Poszu­ku­je­my tak­że osób chęt­nych do współ­pra­cy przy tech­nicz­nej obsłu­dze kon­cer­tów — pro­si­my o kon­takt mailowy.

Comments are closed.