Piknik

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

9 wrze­śnia 2012r. na boisku szkol­nym PSP nr 10 w Opo­lu odbył się pik­nik rodzin­ny Kościo­ła Ostoja.

Oprócz wie­lu atrak­cji takich jak wystę­py clau­nów, gry i zaba­wy dla dzie­ci, kieł­ba­ski z gril­la oraz cia­sta, odbył się rów­nież kon­cert chó­ru Feelin­Go­spel. W ten spo­sób roz­po­czę­li­śmu po waka­cyj­nej prze­rwie, kolej­ny sezon kon­cer­to­wy chóru.

Comments are closed.