Gospel Night — Noc Kultury z FeelinGospel

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

Gospel Night 1 czerwca 2012

Pod­czas III edy­cji Nocy Kul­tu­ry orga­ni­zo­wa­nej przez Urząd Mia­sta Opo­la, w Koście­le „Osto­ja” w Opo­lu 1 czerw­ca 2012r. odbył się kon­cert Gospel Night.

Pod­czas kon­cer­tu wystą­pił zespół wokal­no – instru­men­tal­ny skła­da­ją­cy się z uczniów Pry­wat­nej Szko­ły Muzy­ki Roz­ryw­ko­wej w Nysie, Chór Feelin­Go­spel oraz gwiaz­da wie­czo­ru – Sam­my Paw­lak, ame­ry­kań­ski woka­li­sta współ­pra­cu­ją­cy z Walt Disney World, Uni­ver­sal Stu­dio oraz coach „Ame­ri­ca Idol Experience”.

Oprócz wspa­nia­łej muzy­ki gospel, pod­czas kon­cer­tu moż­na było rów­nież wysłu­chać pre­lek­cji na temat histo­rii tej muzy­ki oraz obej­rzeć wysta­wę zwią­za­ną z muzy­ką gospel.