Spotkanie Sammy

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

4 czerw­ca 2013 r. /wtorek/ zapra­sza­my na spo­tka­nie z Sam­my Paw­la­kiem, któ­re odbę­dzie się w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej w Opolu.

Sam­my Paw­lak – ame­ry­kań­ski woka­li­sta i per­for­mer, opo­wie o swo­jej pra­cy w Walt Disney World, swo­im życiu i karie­rze arty­stycz­nej. Udzie­li prak­tycz­nych porad na temat auto­pre­zen­ta­cji przy­dat­nych w waż­nych chwi­lach nasze­go życia, bez wzglę­du na to, czy doty­czą one castin­gu czy roz­mo­wy o pra­cę. Pod­czas spo­tka­nia będzie­my mie­li rów­nież oka­zję poznać kuli­sy pra­cy juro­rów na castin­gach oraz dowie­dzieć się jakie są róż­ni­ce mię­dzy ama­to­rem a pro­fe­sjo­na­li­stą oraz jakie zale­ty posia­da każ­da z tych ról.

Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na j. polski.

Wię­cej infor­ma­cji o Sam­my Pawlak

Comments are closed.