FeelinGospel w PSM

Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

17 wrze­śnia 2011r. w Pań­stwo­wej Szko­le Muzycz­nej I i II st. w Opo­lu odbył się kon­cert charytatywny.

Kon­cert połą­czo­ny z aukcją cha­ry­ta­tyw­ną zor­ga­ni­zo­wa­ło Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Auty­zmu “Uczy­my się żyć razem”. Pod­czas kon­cer­tu wystą­pił chór FeelinGospel.

Comments are closed.