Opublikowany przez & w kategorii Koncerty.

W pią­tek, 7 grud­nia 2012r. w Krap­ko­wic­kim Domu Kul­tu­ry odbył się kon­cert chó­ru FeelinGospel.

W chó­rze śpie­wa­ją zarów­no pro­fe­sjo­na­li­ści, jak i ama­to­rzy, ludzie wyko­nu­ją­cy róż­ne zawo­dy i zróż­ni­co­wa­ni wie­ko­wo, ale łączy ich radość śpiewania.
Muzy­kę czuć całym sobą — to mot­to było widać i sły­chać w KDK. Ener­gicz­na nuta i ekpre­sja jaka towa­rzy­szy­ła kon­cer­to­wi udzie­li­ła się publiczności.”

Tygo­dnik Krapkowicki

 

8 grud­nia 2012 r. ze sce­ny nie­mo­dliń­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry popły­nę­ła muzy­ka gospel za spra­wą chó­ru z Opo­la. Feelin­Go­spel jest chó­rem, któ­ry dzia­ła w ramach Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go „Osto­ja” w Opo­lu, ale w swym cha­rak­te­rze jest chó­rem otwar­tym i ponad wyzna­nio­wym. Feelin­Go­spel to chór ama­tor­ski, cho­ciaż są wśród nich wykształ­ce­ni muzy­cy i pro­wa­dzo­ny jest przez pro­fe­sjo­nal­nych dyry­gen­tów – Agniesz­kę i Andrze­ja Wil­czyń­skich. Chór sku­pia ludzi oboj­ga płci, w róż­nym wie­ku, roż­nych zawo­dów, w róż­nych miej­scach swe­go życia, ale to, co ich łączy, to miłość do wza­jem­ne­go śpie­wa­nia, wza­jem­ne rela­cje i miłość do Boga. Nazwa Feelin­Go­spel powsta­ła z połą­cze­nia dwóch angiel­skich słów: feeling – czuć, doty­kać, odczu­wać oraz gospel, czy­li ewan­ge­lia. Te dwa sło­wa to praw­da o nich, ale tak­że zachę­ta dla każ­de­go, kto ich słucha.
— Zazwy­czaj życzy­my Pań­stwu miłej zaba­wy, na kon­cer­tach tak się życzy. My nato­miast życzy­my dzi­siaj, aby­ście Pań­stwo feelin­go­spel, aby­ście odczu­wa­li tę ewan­ge­lię z każ­da pie­śnią – powie­dział ze sce­ny czło­nek chó­ru, zapo­wia­da­ją­cy występ zespołu.”

Ośro­dek Kul­tu­ry w Niemodlinie

 

Comments are closed.